เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการจัดทำสื่อ ๓ ภาษา สำหรับบุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

นางสาวเพียงหทัย แก้ว

Read more

เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส ๑-๒และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง ไตรมาส ๓-๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕

Read more

เข้าร่วมประชุม พร้อมรับเกียรติบัตร กศน.ตำบล ๕ ดีพรีเมี่ยม และ ๕ ดีพรีเมี่ยมพลัส และเกียรติบัตรการนิเทศผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลและบ้านหนังสือชุมชน ไตรมาส ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕

Read more

กศน.อำเภอบางซ้าย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ประกาศศูนย์การศึกษาน

Read more

กศน.อำเภอบางซ้าย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ประกาศศูนย์การศึกษาน

Read more