สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บางซ้าย

กศน.อำเภอบางซ้าย

เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส ๑-๒และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง ไตรมาส ๓-๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

บางซ้าย เข้าร่วมการป

Read More