สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บางปะอิน

กศน.อำเภอบางปะอิน

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนรายวิชาเลือกและการจัดทำข้อสอบออนไลน์ (สอบซ่อม) ภาคเรียนที่ 1/2565

นางเนาวรัตน์ วังศิลา

Read More