ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายธรรมศึกษาและการจัดกิจกรรมโครงการอื่น ๆ ในไตรมาสที่ 3-4

วันที่ 21 มิถุนายน 2

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกเสรี

วันที่ 14-16  มิถุนา

Read more

เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 2 มิถุนายน 25

Read more