โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

Read more

กศน.อำเภอบ้านแพรก ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมวางแผนปรึกษาหารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 6 มกราคม 2565

Read more