โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more