โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาระดับชาติ (N-net) อย่างมีคุณภาพของสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 19-20

Read more