จำนวนบุคลากรทั้งหมด

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อ-สกุลประเภทบุคลากร/จำนวนอัตรา