สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวนบุคลากรทั้งหมด

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ข้อมูล ณ วันที่ 02 มี.ค. 2566)