สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้ง 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้ง 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายเสน่ห์ ชาติจันทึก รองผู้อำนวยการ นายทะเบียน และบุคลากรเข้าร่วมประชุมทั้ง 16 อำเภอ

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา