สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สกร.อำเภอบ้านแพรก สกร.อำเภอมหาราช และสกร.อำเภอนครหลวง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างการรับรู้ในการเตรียมความพร้อมเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และมอบแนวทางการดำเนินงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้คณะครู และบุคลากรในสถานศึกษา ในพื้นที่ สกร.อำเภอบ้านแพรก สกร.อำเภอมหาราช และสกร.อำเภอนครหลวง