สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการเขียนข่าวเล่างาน กศน. เพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล”

ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2566

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการเขียนข่าวเล่างาน กศน. เพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล” ให้กับบุคลากร กศน. ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 94 คน เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนงาน กศน. ในระดับพื้นที่ รองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมี นายธนพัชร์ ขุนเทพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จากสำนักงาน กศน. นางณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ นางสาวธนภร เหลืองทองคำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้เสริมทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการเขียนงานเพื่อประชาสัมพันธ์ และช่องทางการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

ณ โรงแรมไพน์เฮิร์สท โฮเทล อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี