สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 มีนาคม 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางอัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ กศน.อำเภอบางปะอิน