สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางอัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร และข้าราชการครู เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิด และนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทน เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีปิด ณ โรงแรมไพท์เฮิร์สท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี