ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.

ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางอัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะอาด สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “อยุธยาบ้านสวย เมืองสะอาด พร้อมให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคน”