ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัด เพื่อวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัด เพื่อวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ทั้งในส่วนของภายในอาคาร และพื้นที่บริเวณภายนอกอาคาร เพื่อให้เกิดความสะอาด สะดวก และปลอดภัยต่อการให้บริการแก่นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ที่มาติดต่อราชการ และใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือจัดประชุม โดยมีนางอัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา