ประชุมพิจารณาคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับจังหวัด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมพิจารณาคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับจังหวัด ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งไปเข้ารับการคัดเลือกในระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดต่อไป

ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา