สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ประชุมบุคลากรสำนักงาน ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 23 มกราคม 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงาน ครั้งที่ 3/2566 เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของแต่ละกลุ่มงาน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องตามโครงสร้างของสำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#รองอัญชลี ปสันตา