การประชุมบุคลากรสำนักงาน ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 17 มกราคม 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงาน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#รองอัญชลี ปสันตา