เรียกรายงานตัว นักจัดการงานทั่วไป ลำดับที่ 17

เรียกรายงานตัว นักจัดการงานทั่วไป ลำดับที่ 17

ทั้งนี้ ให้ผู้มารายงานตัวทุกท่านนำผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงในวันที่เข้าสอบโดยผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สามารถใช้แบบใบรับรองผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิดแบบแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) หรือการรับรองจากสถานพยาบาล และปฏิบัติตามมาตรการเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา