สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กศน.อำเภอบางไทร

ประชุม บุคลากร กศน.อำเภอบางไทร ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

21 กรกฎาคม 2565 นายสวัสดิ์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนครหลวงรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางไทร เป็นประธานในการประชุม บุคลากร กศน.อำเภอบางไทร ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยได้ติดตามการจัดกิจกรรมต่างๆ และการดำเนินการ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง กำหนดข้อราชการอื่นๆที่เกี่ยวข่อง ณ กศน.อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา