สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กศน.อำเภอบางไทร

รายงานความคืบหน้าการดำเนินขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกอย่างยั่งยืน

2 กรกฎาคม 2565 : นายสวัสดิ์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนครหลวง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางไทร มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอบางไทร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ มิติด้านการศึกษา ซึ่ง กศน.เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบางไทรเป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา