สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Day: 11 กรกฎาคม 2022

กศน.อำเภอบางไทร

พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านการศึกษา

5 กรกฎาคม 2565 : นาง

Read More
กศน.อำเภอบางไทร

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน รายวิชาเลือกและจัดทำแบบทดสอบออนไลน์(สอบซ่อม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

5 – 8 กรกฎาคม 2565 :

Read More