สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กศน.อำเภอบางปะอิน

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนรายวิชาเลือกและการจัดทำข้อสอบออนไลน์ (สอบซ่อม) ภาคเรียนที่ 1/2565

นางเนาวรัตน์ วังศิลาบัตร ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ ตัวแทนคณะครู กศน.อำเภอบางปะอิน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนรายวิชาเลือกและการจัดทำข้อสอบออนไลน์ (สอบซ่อม) ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก