นิเทศห้องสมุดประชาชน/บรรณารักษ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2565

อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาววันวิสา สุขสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางวราลี ศรีตระการ นักวิชาการศึกษา และนางปรียานุช แจ่มทับทิม นักวิชาการเงินและบัญชี นิเทศห้องสมุดประชาชน/บรรณารักษ์ อำเภอบางบาล อำเภอผักไห่ และอำเภอเสนา