สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

นิเทศห้องสมุดประชาชน/บรรณารักษ์

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาววันวิสา สุขสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางวราลี ศรีตระการ นักวิชาการศึกษา และนางปรียานุช แจ่มทับทิม นักวิชาการเงินและบัญชี นิเทศห้องสมุดประชาชน/บรรณารักษ์ อำเภอท่าเรือ อำเภอภาชี และอำเภอนครหลวง