ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ “วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง”

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ “วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง” https://forms.gle/ADeAUg5bkuM9kDvs9
😊หากทำคะแนนผ่านเกณฑ์ ๗๕% จะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมล (ไฟล์ PDF)😊
**ติดตามกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ ของห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล ได้ทางนี้ >>> https://sites.google.com/ayutt.nfe.go.th/1214050000lb/กจกรรมสงเสรมการอาน/แบบทดสอบออนไลน