เคลื่อนที่ส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเสนาและคณะครูกศน.อำเภอเสนาร่วมกับเทศบาลบางนมโคจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางนมโค ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค โรงเรียนวัดสุธาโภชน์และโรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย ชั้น ม.2-3 จำนวน 30 คน ดังมีกิจกรรมดังนี้คือ กิจกรรมสันทนาการเตรียมความพร้อม,กิจกรรมเส้นทางสายประวัติอำเภอเสนาและกิจกรรมตัดพวงมะโหตร ในระหว่าง เวลา 8.30-12.00น. ในช่วงบ่าย 13.00-14.30 น.กิจกรรมเตรียมความพร้อมและกิจกรรมทำขนมโป๊งเหน่ง นักเรียนต่างให้ความสนใจ กระตือรือร้น และได้รับความรู้ และความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม