โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกเสรี

วันที่ 14-16  มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอบางปะอิน ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกเสรี โดยมี นางเนาวรัตน์ วังศิลาบัตร ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางปะอิน กล่าวเปิดโครงการ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก