ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ เดือนพฤษภาคม “วันงดสูบบุหรี่โลก”

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ เดือนพฤษภาคม “วันงดสูบบุหรี่โลก” https://forms.gle/TXAcRZ9ga29r4yiG6
😊หากทำคะแนนผ่านเกณฑ์ 75% จะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมล (ไฟล์ PDF)😊
**ติดตามกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ ของห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล ได้ทางนี้ >>> https://sites.google.com/ayutt.nfe.go.th/1214050000lb/กจกรรมสงเสรมการอาน/แบบทดสอบออนไลน