บุคลากรลงพื้นที่เป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๕ กรกฎาคมนี้ พร้อมทั้งมอบข้าวสารและสิ่งของจำเป็น

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ : น

Read more

กศน.ตำบลหน้าไม้และกศน.ตำบลสนามชัย  จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร การสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จำนวน 40 ชั่วโมง

17 – 25 มิถุนายน 256

Read more

กศน.ตำบลห่อหมกและกศน.ตำบลบางไทร จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าจากหวานเทียม จำนวน 40 ชั่วโมง

10 – 18 มิถุนา

Read more