สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

นิเทศการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไตรมาสที่ 1-2

วันที่ 1 เมษายน 2565

ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาววันวิสา สุขสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางปรียานุช แจ่มทับทิม นักวิชาการเงินและบัญชี และนางวราลี ศรีตระการ นักวิชาการศึกษา นิเทศการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไตรมาสที่ 1-2

– กศน.ตำบลสองห้อง และบ้านหนังสือชุมชน ตำบลสองห้อง กศน.อำเภอบ้านแพรก

– กศน.ตำบลโรงช้าง กศน.ตำบลกะทุ่ม และบ้านหนังสือชุมชน ตำบลบ้านขวาง กศน.อำเภอมหาราช