สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กศน.อำเภอภาชี

“ กศน.อำเภอภาชี จัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ”

ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 นายวุฒิพล สุขศรี ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภาชี

เชิญคณะครูและบุคลากรของกศน.อำเภอภาชี เข้าการประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2564

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ณ โรงเรียน“ภาชีสุนทรวิทยานุกูล”