สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 มีนาคม 2565

ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมบุคลากรในสังกัด ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) อย่างเคร่งครัด