สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กศน.อำเภอภาชี

” กศน.อำเภอภาชี ร่วมจัดบูธกิจกรรม OTOP ความร่วมมือส่งเสริมอาชีพเพื่อต้อนรับคณะกรรมการประเมินกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษา และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “

ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายธนกร ปานวัง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เป็นตัวแทนของกศน.อำเภอภาชี

ในการจัดบูธกิจกรรม OTOP ความร่วมมือส่งเสริมอาชีพเพื่อต้อนรับคณะกรรมการประเมินกลุ่มยุวเกษตรกร

ที่ปรึกษา และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนวัดหัวคุ้ง