” กศน.อำเภอภาชี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “

นางสาวอาภาภรณ์ คานสวิง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพรก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอภาชี

มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอภาชี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดเจริญธรรม ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา