” กศน.อำเภอภาชี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการสานและการตกแต่งผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก “

นางสาวอาภาภรณ์ คานสวิง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพรก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอภาชี

มอบหมายให้นางสาวปรีญานุช ปราบสกุล ครูกศน.ตำบลโคกม่วงจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

หลักสูตรการสานและการตกแต่งผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จำนวน 40 ชม.

ระหว่างวันที่ 11 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กศน.ตำบลโคกม่วง