” ห้องสมุดประชาชนอำเภอภาชี เข้าร่วมกิจกรรม”อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” “

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. นางสาวขณิดา ผ่องจิตร์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภาชี

เข้าร่วมกิจกรรม”อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย”บทสนทนาและนิทานสื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัย

เข้าชมทางไลฟ์เพจ “อ่านยกกำลังสุข”