ระบบติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศ กศน.อยุธยา

 • ขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้ากรอกข้อมูล EIS และ LIB ออนไลน์
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน google spreadsheets ตามลิงค์ของแต่ละอำเภอด้วย
  ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี
  ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี
  ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
  ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้ากรอกข้อมูล EIS และ LIB ออนไลน์ผ่านทาง
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน google spreadsheets ตามลิงค์ของแต่ละอำเภอด้วย
  ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี
  ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี
  ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
  ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้ากรอกข้อมูล EIS และ LIB ออนไลน์ผ่านทาง
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน google spreadsheets ตามลิงค์ของแต่ละอำเภอด้วย
  ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี
  ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี
  ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
  ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้ากรอกข้อมูล EIS และ LIB ออนไลน์ผ่านทาง
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน google spreadsheets ตามลิงค์ของแต่ละอำเภอด้วย
  ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี
  ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี
  ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
  ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้ากรอกข้อมูล EIS และ LIB ออนไลน์ผ่านทาง
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน google spreadsheets ตามลิงค์ของแต่ละอำเภอด้วย
  ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี
  ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี
  ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
  ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้ากรอกข้อมูล EIS และ LIB ออนไลน์ผ่านทาง
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน google spreadsheets ตามลิงค์ของแต่ละอำเภอด้วย
  ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี
  ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี
  ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
  ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้ากรอกข้อมูล EIS และ LIB ออนไลน์ผ่านทาง
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน google spreadsheets ตามลิงค์ของแต่ละอำเภอด้วย
  ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี
  ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี
  ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
  ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้ากรอกข้อมูล EIS และ LIB ออนไลน์ผ่านทาง
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน google spreadsheets ตามลิงค์ของแต่ละอำเภอด้วย
  ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี
  ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี
  ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
  ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้ากรอกข้อมูล EIS และ LIB ออนไลน์ผ่านทาง
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน google spreadsheets ตามลิงค์ของแต่ละอำเภอด้วย
  ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี
  ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี
  ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
  ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้ากรอกข้อมูล EIS และ LIB ออนไลน์ผ่านทาง
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน google spreadsheets ตามลิงค์ของแต่ละอำเภอด้วย
  ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี
  ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี
  ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
  ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้ากรอกข้อมูล EIS และ LIB ออนไลน์ผ่านทาง
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน google spreadsheets ตามลิงค์ของแต่ละอำเภอด้วย
  ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี
  ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี
  ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
  ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้ากรอกข้อมูล EIS และ LIB ออนไลน์ผ่านทาง
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน google spreadsheets ตามลิงค์ของแต่ละอำเภอด้วย
  ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี
  ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี
  ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
  ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้ากรอกข้อมูล EIS และ LIB ออนไลน์ผ่านทาง
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน google spreadsheets ตามลิงค์ของแต่ละอำเภอด้วย
  ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี
  ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี
  ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
  ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้ากรอกข้อมูล EIS และ LIB ออนไลน์ผ่านทาง
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน google spreadsheets ตามลิงค์ของแต่ละอำเภอด้วย
  ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี
  ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี
  ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
  ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้ากรอกข้อมูล EIS และ LIB ออนไลน์ผ่านทาง
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน google spreadsheets ตามลิงค์ของแต่ละอำเภอด้วย
  ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี
  ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี
  ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
  ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้ากรอกข้อมูล EIS และ LIB ออนไลน์ผ่านทาง
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน google spreadsheets ตามลิงค์ของแต่ละอำเภอด้วย
  ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี
  ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี
  ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
  ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้ากรอกข้อมูล EIS และ LIB ออนไลน์ผ่านทาง
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน google spreadsheets ตามลิงค์ของแต่ละอำเภอด้วย
  ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี
  ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี
  ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
  ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • ขอให้สถานศึกษาส่งข้อมูล ITW
  ภาคเรียนที่ 1/2559 ภายในวันที่ 1-15 พฤษภาคม ของทุกปี
  ภาคเรียนที่ 2/2559 ภายในวันที่ 1-15 พฤศจิกายน ของทุกปี
  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  อำเภอ
  ข้อมูลนักศึกษารายบุคคล (เทอม)
  1/2559
  2/2559
  พระนครฯ - -
  ท่าเรือ - -
  นครหลวง - -
  บางซ้าย - -
  บางไทร - -
  บางบาล - -
  บางปะหัน - -
  บางปะอิน - -
  บ้านแพรก - -
  ผักไห่ - -
  ภาชี -
  มหาราช - -
  ลาดบัวหลวง - -
  วังน้อย - -
  เสนา - -
  อุทัย - -

  ขอให้สถานศึกษาส่งข้อมูลสารสนเทศ e-citizen มาให้สำนักงาน กศน.จังหวัด ทาง e-mail : eis_aynfe@ayutt.nfe.go.th
  ภายในวันที่ 10-15 มิถุนายน ของทุกปี
  โปรแกรม e-citize สามารถดาวน์โหลดได้ตามรหัสสถานศึกษาของท่าน
  username ใช้ admin และ password ใช้ password

  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  หมายเหตุ : ผมจะพยายามอัพเดทข้อมูลทุกอาทิตย์นะครับ ถ้าอำเภอไหนส่งข้อมูลแล้วสามารถโทรแจ้งให้ผมอัพเดทข้อมูลใหม่ได้นะครับ

  เว็บไซต์จังหวัด