29 มี.ค. 2556 ยืนยันแก้ไขข้อมูลสาระสนเทศ        รับ
22 ม.ค. 2556 การติดตาม และประเมินศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  อำเภอบางปะหัน      รับ
15 ม.ค. 2556 ส่งเรื่องบ้านอ&#  อำเภอบางปะหัน      รับ
24 ธ.ค. 2555 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านอาเซียน  อำเภอผักไห่      รับ