04 มี.ค. 2557 แจ้งกำหนดการรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2556 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
07 ก.พ. 2557 ประเด็นสำคัญที่ไทยควรดำเนินการก่อนและหลังปี 2558  ผู้ดูแลระบบ      รับ
27 ธ.ค. 2556 การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕6  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
27 ธ.ค. 2556 แนวนโยบาย จุดเน้น แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
13 ธ.ค. 2556 การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบซ่อม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕6  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
13 ธ.ค. 2556 จัดส่งจำนวนและรายวิชาเลือกที่จัดทำแบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2556  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
04 ธ.ค. 2556 สำรวจรายวิชาเลือกหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ 2 ปีการ  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
19 พ.ย. 2556 แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
19 พ.ย. 2556 (ภาคภาษาอังกฤษ) แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
19 พ.ย. 2556 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
19 พ.ย. 2556 สื่อหนังสือเรียนหลักสูตรรายวิชาเลือก วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
18 ก.ย. 2556 ขอความอนุเคราะห์เร่งดำเนินการเพื่อสนับสนุนข้อมูลบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
11 ก.ย. 2556 แจ้งกำหนดการรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2556 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
16 ส.ค. 2556 ขอเชิญบุคลากรเจ้าหน้าที่แผนจัดทำรายละเอียด/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
15 ส.ค. 2556 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556 (ไตรมาส 3 – 4)  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
14 ส.ค. 2556 ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายละเอียด/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
09 ส.ค. 2556 เชิญประชุมบุคลากรด้านแผนงาน  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
08 ส.ค. 2556 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน สิงหาคม 2556  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
17 ก.ค. 2556 สรุปผลการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2556  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
10 พ.ค. 2556 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2556  ผู้ดูแลระบบ      รับ
10 พ.ค. 2556 ส่งให้ กศน.บ้านแพรก  ผู้ดูแลระบบ      รับ
10 พ.ค. 2556 ส่งให้ กศน.มหาราช  ผู้ดูแลระบบ      รับ
10 พ.ค. 2556 ขอเชิญประชุม  ผู้ดูแลระบบ      รับ
02 พ.ค. 2556 การจัดการแข่งขันความสามารถของนักศึกษา สุดยอด กศน.ภาคกลาง  ผู้ดูแลระบบ      รับ
01 พ.ค. 2556 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. (สุดยอด กศน.)  ผู้ดูแลระบบ      รับ
19 เม.ย. 2556 การกรอกข้อมูลสารสนเทศปี 2556  ผู้ดูแลระบบ      รับ
05 เม.ย. 2556 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน เมษายน 2556  ผู้ดูแลระบบ      รับ
04 เม.ย. 2556 รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2555  ผู้ดูแลระบบ      รับ
03 เม.ย. 2556 ขอเชิญประชุม  ผู้ดูแลระบบ      รับ
02 ธ.ค. 2553 ประกาศผลสอบ N-NET  ผู้ดูแลระบบ      รับ
26 มี.ค. 2556 กำหนดส่งข้อมูลสารสนเทศปี 2556  ผู้ดูแลระบบ      รับ
26 มี.ค. 2556 ยืนยันแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
19 มี.ค. 2556 เชิญประชุม "จัดทำต้นฉบับแบบทดสอบสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2/2555"  ผู้ดูแลระบบ      รับ
14 มี.ค. 2556 สำรวจจำนวนบุคลากรเพิ่มเติม  ผู้ดูแลระบบ      รับ
01 ธ.ค. 2553 กำหนดการตรวจกระดาษคำตอบของการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555  ผู้ดูแลระบบ      รับ
01 ธ.ค. 2553 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเข้าใช้ในระบบ e-GP ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556"  ผู้ดูแลระบบ      รับ
05 มี.ค. 2556 ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ผู้ดูแลระบบ      รับ
04 มี.ค. 2556 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน  ผู้ดูแลระบบ      รับ
01 มี.ค. 2556 เร่งดำเนินการโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
22 ก.พ. 2556 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
22 ก.พ. 2556 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2556  ผู้ดูแลระบบ      รับ
19 ก.พ. 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  ผู้ดูแลระบบ      รับ
19 ก.พ. 2556 แจ้งกำหนดรับแบบทดสอบระดับชาติ(N-NET)  ผู้ดูแลระบบ      รับ
28 ม.ค. 2556 (เฉพาะอำเภอที่ยังไม่ได้รับหนังสือ) รายงานข้อมูลการศึกษาผู้ด้อยโอกาส  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
23 ม.ค. 2556 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2555 (รายวิชาเลือก)  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
16 ม.ค. 2556 ทบทวนกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
10 ม.ค. 2556 แจ้งส่งรายชื่อบ้านหนังสืออัจฉรียะ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
10 ม.ค. 2556 ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจ และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ม.ค. 2556 โครงการสายใย กศน. โครงการ4  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ม.ค. 2556 การศึกษาดูงาน "โครงการศึกษาดูงานนครหลวงพระบาง พัฒนางาน กศน.สู่ประตูอาเซียน"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ม.ค. 2556 (เพิ่มไฟล์) มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
08 ม.ค. 2556 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และการประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่สากล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
07 ม.ค. 2556 แบบรายงานกลุ่มเป้าหมายการส่งเสริมสนันสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน ปี 2556  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ม.ค. 2556 ส่งข้อมูลรายงานไตรมาส (EIS) ประจำไตรมาส 1/56  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
02 ม.ค. 2556 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2556  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ธ.ค. 2555 เปลี่ยนแปลงการเปิดและปิดภาคเรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 ธ.ค. 2555 จัดส่งจำนวนและรายวิชาเลือกที่จัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2555  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
20 ธ.ค. 2555 แจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 (กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ