ชื่อ - นามสกุล :นางนงนุช ไทยภักดี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าเรือ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :