ชื่อ - นามสกุล :นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :งานประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :60/12 ม.3 ต.หันตรา
Telephone :0951034004
Email :natchanannavy@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ก.อำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ก.ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม :