ชื่อ - นามสกุล :นายจักรกฤษณ์ เจริญสุข
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ก.ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม :