ชื่อ - นามสกุล :นายธีรภัทร อินทร์ศวร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุทัย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :