ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนงกาณ ถูกอารมย์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :