ชื่อ - นามสกุล :นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ